Books For You

Grow outward, Grow inward
Jun
30

Ankganit

by viewfinder | Tags: ,

અંકગણિત ( Arithmetic)
 
શ્રી પ્રવીણભાઈ અજુડિયા * શ્રી કે.એમ.પારખીયા
 
 
જીપીએસસી, ગૌણ સેવા મંડળ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, આયોજિત વિભિન્ન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેવી કે
 
કારકુન, તલાટી, લોકરક્ષક,પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, રેલ્વે, બેંકીગ, એલ.આઈ.સી.,હિસાબી અધિકારી, નાયબ સેક્શન અધિકારી,નાયબ મામલતદાર,
ટીચર/આચાર્ય એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ, પ્રોબેશન અધિકારી, તેમજ ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમજ શિક્ષકો માટે ઉપયોગી
 
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં અંકગણિતના વૈકલ્પિક તેમજ વર્ણાત્મક બંને પ્રકારના પ્રશ્ન માટે સરળ અને સચોટ માહિતી આપેલ છે.તર્કશક્તિ (Reasoning)
 
-શ્રી પ્રવિણભાઈ અજુડિયા * શ્રી કે.એમ. પારખીયા
 
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં તર્કશક્તિના વૈકલ્પિક તેમજ વર્ણાત્મક બંને પ્રકારના પ્રશ્ન માટે સરળ અને સચોટ માહિતી આપેલ છે.
 
જીપીએસસી, ગૌણ સેવા મંડળ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, રેલ્વે, બેંકીગ, એલ.આઈ.સી.,ક્લાર્ક, રેવન્યુ તલાટી, હિસાબી અધિકારી, યુપીએસસી, નેટ/સ્લેટ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
 LIFE IS A GIFT (TAMIL) by GILL EDWARDS

In LIFE IS A GIFT, Gill Edwards offers four cosmic secrets for creating the life of your dreams: * Seeing life as a gift * Understanding the law of attraction * Feeling your way into the flow * Practising unconditional love. By putting these secrets into practice, you can make every dream come true- whether you want greater success and prosperity, good health, loving relationships, your ideal job or home, make a difference in the world or simply find inner peace and joy.हितोपदेश की कहानियाँ

काफी समय पहले मध्य प्रदेश में वर्षा न होने से अकाल पड़ गया। नदी-तालाबों का जल सूख जाने के कारण प्राणी त्रस्त हो उठे। पानी के अभाव में अनेक प्राणी मौत के मुँह में समा गये। उसी देश के एक वन में हाथियों का एक विशाल झुण्ड रहता था। वर्षा न होने से वे भी प्यासे मरने लगे। जब स्थिति काफी बिगड़ गई तो हाथियों ने अपने मुखिया से कहा, "सरदार!" अब स्थिति अधिक भयंकर हो गई है। हमारे बच्चे बिना पानी के तड़प-तड़प कर मरने लगे हैं। हम लोगों की भी ऐसी ही दशा हो रही है। कृपया जल प्राप्ति का कोई उपाय शीघ्रतिशीघ्र कीजिए।....चन्दामामा का गुस्सा

नन्दन वन में वृक्ष पर चिड़ियों का एक जोड़ा सुखपूर्वक रहता था। समय बीतने के साथ चिड़ियों ने अण्डे दिये। चिड़ियाँ दिन भर अण्डों पर बैठकर उन्हें सेती थी और चिड़ा भोजन जुटाता था। एक दिन दोपहर के समय एक मदमस्त हाथी धूप से बचने के लिए उन पेड़ की छाँव में आकर खड़ा हो गया। हाथी ने अपने सहज चंचल स्वभाव के कारण वृक्ष के उस शाक को ही तोड़ डाला जिस पर चिड़िया का घोंसला बना था।..... चिड़िया का प्रतिशोधThe Laws Of Success (Tamil Edition) by Ryuho Okawa

There has never been a book that radiates such powerful light as this. No other book has ever been so full of courage and hope or offered as much encouragement to those who suffer from failure, frustration, or inferiority complex. This book offers a guiding light to people.

Believe in this book and your hopes for the future will come true. In times of suffering or sorrow, look to this book as a sailor would to a lighthouse. Believe in the miracle of this book. Read it little by little every day and you will find the courage and nourishment needed for life.Corporate Chanakya (Telugu Edition) by Radhakrishnan Pillai

Management styles might change, but the fundamental principles remain the same. Whether it is the government of a vast empire, corporate governance, running a small business, or even managing the household affairs, some basic concepts apply across all levels. Chanakya or Kautilya was an outstanding strategist and brilliant manager and is known to have helped in establishing a huge empire.

He was a genius for spotting potential, and nurturing and moulding it. His genius for planning and his farsightedness helped elevate young Chandragupta to the status of an emperor, the first of a mighty new dynasty. Could this genius be applied to today's business management field? The author of Corporate Chanakya thinks so. He has compiled a huge number of Chanakya’s aphorisms and has explained how they can be applied in the corporate framework.

Corporate Chanakya is divided into three sections. These focus on leadership, management, and training. The author has chosen appropriate sutras from the Arthashastra to illustrate important concepts that apply to each section. Chanakya was an extremely pragmatic man who went straight to the heart of any situation and analyzed it before devising any plans. This is an important advice for corporate executives who devise strategies. The author advises managers to clearly analyze, visualize and map out the details before taking action.

Corporate Chanakya describes the attributes of a leader, and it singles out energy as one of the most important of the required traits of a leader. A leader who is listless and apathetic will not succeed in inspiring anyone. On the other hand, a leader who is clear in his vision, is enthusiastic about it, believes in it, and himself works for it will succeed in convincing his people to follow his lead with equal enthusiasm.

The book provides practical advice for all levels of businesses. It provides tips on the qualities to look for in choosing the appropriate persons to fill positions at various levels. The book contains advice for aspiring entrepreneurs and experienced managers. It also contains a section on business ethics and quotes a lot of Chanakya's sutras to show that the ancient wisdom expressed by the brilliant thinker is not dated and can still be of practical use.The Greatest Salesman In The World (Telugu Edition) by Og Mandino

Despite its slightly mundane title, The Greatest Salesman in the World by Og Mandino is a wonderful book about success and achievement, and the power of positive thinking. First published in the year 1968, the book is almost philosophical in its approach, and the clear and compelling style of Mandino’s writing forces the reader to contemplate his teachings and reflect on them. The book starts as a parable about a young man named Hafid, who lives in Biblical Jerusalem. A very wealthy and successful trader takes him into his fold, mentoring him in his work. As the trader lies on his deathbed, he tells Hafid the secret to his enviable success – the principles written in the ‘ten scrolls’, given to him by another rich man upon his death. Each of the scrolls has a ‘mantra’ written on it. The mantras or instructions written in the scrolls are essential towards forming life-changing habits necessary for success. The term ‘success’ is very relative here, as Mandino not only teaches his readers about financial gains, but also about how to have a positive outlook towards life, and to live each day with purpose, love, and compassion.Mudrarakshasa (Sanskrit Play) by VishakhduttaTag cloud

Sign in