સવળો સંસાર અવળો સાર - લેખક: તારક મહેતા

Savlo Sansar Avlo Saar (Gujarati) by Tarak Mehta


સદાબહાર લોકપ્રિય હાસ્યલેખક તારક મહેતાના ચૂંટેલા હાસ્યલેખો. આ લેખો ''દુનિયાને ઊંધા ચશ્મા'' કટારના નથી, તે નોંધ લેવા વિનંતી.