અંકગણિત ( Arithmetic)
 
શ્રી પ્રવીણભાઈ અજુડિયા * શ્રી કે.એમ.પારખીયા
 
 
જીપીએસસી, ગૌણ સેવા મંડળ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, આયોજિત વિભિન્ન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેવી કે
 
કારકુન, તલાટી, લોકરક્ષક,પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, રેલ્વે, બેંકીગ, એલ.આઈ.સી.,હિસાબી અધિકારી, નાયબ સેક્શન અધિકારી,નાયબ મામલતદાર,
ટીચર/આચાર્ય એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ, પ્રોબેશન અધિકારી, તેમજ ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમજ શિક્ષકો માટે ઉપયોગી
 
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં અંકગણિતના વૈકલ્પિક તેમજ વર્ણાત્મક બંને પ્રકારના પ્રશ્ન માટે સરળ અને સચોટ માહિતી આપેલ છે.